วิทยากร e-commerce - วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ - อาจารย์ขวัญ startup now
ขวัญอรุณ โอภานนท์

นักธุรกิจและผู้สนใจด้านการตลาดและ Digital Marketing เป็นผู้ชื่นชอบการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง ปัจจุบันเป็น CEO & Founder ของ STARTUP NOW และเป็นวิทยากรอบรมด้าน Digital Marketing ให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป